Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 
Prevádzkovateľ:
Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO:00178209, zapísaný v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom vnútra SR pod.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990
 
Dotknutá osoba:
Na účely tohto oznámenia je dotknutou osobou každá fyzická osoba, člen Slovenského rybárskeho zväzu a žiadateľ o vydanie povolenia na rybolov, ktorej osobné údaje spracúva Slovenský rybársky zväz vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ a organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu ako sprostredkovatelia, a taktiež osoby, s ktorými je prevádzkovateľ/sprostredkovateľ v zmluvnom vzťahu
 
Účel spracúvania osobných údajov:
  • vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu, vedenie disciplinárnych konaní alebo iných konaní voči členom Slovenského rybárskeho zväzu
  • poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva
  • používanie na elektronickú komunikáciu
  • rybárske preteky, školenia, prednášky, udeľovanie vyznamenaní a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov
  • zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska
 
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov:
  • titul, meno, priezvisko
  • dátum narodenia
  • trvalý pobyt
  • fotografia
  • e-mailová adresa
  • iné osobné údaje (napr. číslo OP) nevyhnutné pre disciplinárne konania a iné konania

Práva dotknutej osoby:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť
  • požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané
  • požadovať vysvetlenie ohľadne  spracovávania osobných údajov
  • vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo  opraviť
  • požadovať výmaz osobných údajov
  • v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
 
Doba spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú po nevyhnutný čas v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:
 
Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
e-mail: schlesingerova@srzrada.sksekretariat@srzrada.sk
 

Zlé heslo

Zadali ste zlé heslo.